Algemene voorwaarden BAKFIXER

Artikel 1: Definities
1.1.”BAKFIXER“: BVBA ROLL & C°, tevens handelend onder de (handels)naam ‘Bakfixer’, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2960 Brecht, Schotensteenweg 120 en met ondernemingsnummer 0466.376.790.
1.2.“Diensten”: de door BAKFIXER in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten zoals nader bepaald in de Overeenkomst (met inbegrip maar niet beperkt tot herstellingen, klusjes e.d.).
1.3.”Klant“: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (consument).
1.4.“Overeenkomst”: de tussen BAKFIXER en de Klant afgesloten overeenkomst met inbegrip van eventuele (bijzondere) voorwaarden van BAKFIXER, door beide partijen overeengekomen bijlagen bij de Overeenkomst én huidige algemene voorwaarden.
1.5 “Producten”: de door BAKFIXER aan de Klant geleverde producten en/of materialen al dan niet in het kader van de Diensten en zoals bepaald in de Overeenkomst.

Artikel 2: Identiteit en contactgegevens van BAKFIXER
2.1 Gegevens van BAKFIXER:  
Maatschappelijke naam:            ROLL & C°      
Rechtsvorm:                             BVBA
Handelsnaam:                           BAKFIXER
Zetel en adres:                          Schotensteenweg 120
2960 Brecht     
Ondernemingsnummer: 0466.376.790
Telefoonnummer:                      03/663.79.70
E-mailadres:                             info@rollenco.be
Website:                                   https://www.bakfixer.be
2.2 De klantendienst van BAKFIXER is bereikbaar op het telefoonnummer 03/663.79.70 (op werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u), via e-mail op info@rollenco.be en per post op het adres: Schotensteenweg 120, 2960 Brecht.

Artikel 2: Kennisname, aanvaarding en toepassing van deze algemene voorwaarden
2.1 De Klant bevestigt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. De tekst van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst wordt voorafgaandelijk en fysiek of elektronisch ter beschikking gesteld van de Klant. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BAKFIXER aangeven op welke wijze de Klant de algemene voorwaarden kan raadplegen of zal zij deze toezenden aan de Klant.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke offerte van, elke Overeenkomst met, iedere levering van Producten en/of verstrekking van Diensten door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van BAKFIXER, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met BAKFIXER.
2.3 Tussen BAKFIXER en de Klant komt pas een bindende Overeenkomst tot stand op het ogenblik dat BAKFIXER een door de Klant gedateerd en ondertekend orderformulier ontvangt en BAKFIXER vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt. Behoudens anders vermeld op de offerte, zijn de offertes van BAKFIXER louter informatief, houden zij enkel een niet-bindend voorstel tot contracteren in (en geen aanbod) en zijn deze slechts geldig gedurende veertien (14) kalenderdagen. Wijzigingen aangebracht aan de offertes van BAKFIXER zijn slechts geldig indien laatstgenoemde deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 De Klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen (algemene of bijzondere) voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
2.5. Deze algemene voorwaarden worden meegedeeld aan de Klant, rekening houdend met de door de Klant uitgedrukte behoefte aan informatie en met het door de Klant meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.
2.6. De Overeenkomst met de Klant wordt gesloten in het Nederlands. De Klant bevestigt dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

Artikel 3: Producten   
3.1 De Producten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, factuur, order of de Overeenkomst. De kenmerken van het Product alsook de totale prijs ervan worden meegedeeld op de offerte, factuur, order of de Overeenkomst.
3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door BAKFIXER meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten en/of de levering ervan door derden. Producten zullen niet later dan dertig (30) dagen na het sluiten van de Consument worden geleverd aan de Klant. Het overschrijden van deze termijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeenkomst, tenzij in toepassing van artikel VI.43, §2 Wetboek Economisch Recht.
3.3 De Klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele gebreken of non-conformiteit.
3.4 De Klant aanvaardt en erkent dat BAKFIXER de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant of de leverancier van de Producten ten aanzien van BAKFIXER kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen, onverminderd artikel 8 hieronder.
3.5 De Klant is ertoe gehouden de Producten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden en de toepasselijke wetgeving na te leven.

Artikel 4: Diensten      
4.1 BAKFIXER zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren aan de Klant conform de overeenkomst, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van BAKFIXER kan worden beschouwd.
4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door BAKFIXER meegedeelde leverings- of uitvoeringstermijnen louter indicatief. Het overschrijden van deze termijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeenkomst.
4.3 BAKFIXER heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners.
4.4 BAKFIXER is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de Klant.
4.5 De Klant is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten eventueel vereiste vergunningen en toelatingen dewelke voor de aanvang van de Diensten aan BAKFIXER moeten worden voorgelegd. Eventuele schadevergoeding of boetes naar aanleiding van het voorgaande vallen integraal ten laste van de Klant.
4.6 De Klant zal BAKFIXER alle informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de Diensten (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken of risico’s te vermijden of in te perken.
4.7 Door de aanvaarding van de geleverde Diensten erkent de Klant dat BAKFIXER de Diensten behoorlijk heeft uitgevoerd. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke andere verhaalsmogelijkheid, inclusief enige vorm van schadevergoeding.
4.8 Alle door de Klant bestelde wijzigingen aan de Diensten of meerwerken, alsook de vaststelling van de prijs daarvan, vereisen het voorafgaande akkoord van zowel de Klant als BAKFIXER en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet geprotesteerde uitvoering van de Diensten door BAKFIXER.
4.9 De Klant is ertoe gehouden de Diensten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden en de toepasselijke wetgeving na te leven.

Artikel 5: Prijzen – betaling    
5.1 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, wordt de prijs voor de Producten en/of de Diensten bepaald in de Overeenkomst. Alle door BAKFIXER gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief btw. Het totaalbedrag dat door de Klant moet worden betaald, wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent overeenkomstig de artikelen VI.7/1 en VI.7/2 Wetboek Economisch Recht.
5.2. Voor elke extra betaling boven de prijs die is overeengekomen met de Klant, zal BAKFIXER de uitdrukkelijke toestemming van de Klant vragen. Bij gebrek daaraan heeft de Klant recht op terugbetaling van deze bedragen.
5.3. BAKFIXER zal geen vergoedingen aanrekenen aan de Klant voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel die de kosten voor BAKFIXER als gevolg van het gebruik van dit middel overschrijden.
5.4 BAKFIXER heeft het recht om de prijs jaarlijks ten hoogste voor 80% te herzien in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren of (ii) een verhoging van overheidsheffingen. Op verzoek van BAKFIXER kan de prijs worden herzien volgens de volgende formule: p = P [a x (M/M°) + b x (S/S°) + c] .De gebruikte tekens staan voor de volgende prijselementen: p = de herziene prijs, P = de prijs zoals initieel vastgesteld, S=het indexcijfer van de arbeidskosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria), S°=het indexcijfer van de arbeidskosten, geldend bij de ondertekening van deze overeenkomst (index Agoria), M=het indexcijfer van de materiaalkosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria) en M°=het indexcijfer van de materiaalkosten, geldend bij de ondertekening van deze overeenkomst (index Agoria). In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a, b en c respectievelijk de hieronder opgegeven vaste waarden: a=0,40; b=0,40; c=0,20. BAKFIXER zal de Klant minstens één (1) maand voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijs in kennis stellen. De Klant zal de mogelijkheid hebben om de Overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de nieuwe prijs, op voorwaarde dat hij binnen vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving van de prijsverhoging, zijn verzet tegen de nieuwe prijs kenbaar heeft gemaakt aan BAKFIXER bij aangetekend schrijven gericht aan BAKFIXER, bij gebrek waaraan hij zal geacht worden in te stemmen met de nieuwe prijs.
5.5 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen van BAKFIXER binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door de Klant te worden betaald.
5.6 De Klant aanvaardt voor zover als nodig dat hij elektronische facturen ontvangt van BAKFIXER. De Klant kan weigeren om elektronische facturen te ontvangen en kan hiervoor BAKFIXER contacteren via de gegevens vermeld in artikel 2 hierboven.
5.7 BAKFIXER heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom.
5.8 BAKFIXER heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan BAKFIXER verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn.
5.9 De plaats van uitvoering van de verbintenissen van de Klant is op de maatschappelijke zetel van BAKFIXER.
5.10 Eventuele wijzigingen aan de Diensten of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht van kracht zijnde eenheidsprijzen.

Artikel 6: Wanbetaling
6.1 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag heeft BAKFIXER van rechtswege en zonder ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet tijdig betaalde factuurbedrag met een minimum van 15,- EUR per factuur en dit onverminderd het recht van BAKFIXER op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) in geval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden en telkens onverminderd het recht van BAKFIXER een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Indien BAKFIXER in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de Klant (terug) te betalen, kan deze in toepassing van artikel VI.83, 17° Wetboek Economisch Recht aanspraak maken op eenzelfde vergoeding als deze bepaald in huidig artikel 6.1.
6.2 Door het enkele verstrijken van de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning in toepassing van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek in gebreke.
6.3 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen die uitgesteld werden door BAKFIXER aan de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 6.1.
6.4 Onverminderd de overige bepalingen van huidig artikel 6, behoudt BAKFIXER zich het recht voor de niet (volledig) betaalde Producten terug te nemen.

Artikel 7: Duur van de Overeenkomst – wanprestaties – beëindiging van de Overeenkomst         
7.1 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, zijn de Overeenkomsten met de Klant ofwel aflopende overeenkomsten ofwel van bepaalde duur. Indien de Overeenkomst van onbepaalde duur zou zijn, kunnen BAKFIXER en de Klant de Overeenkomst opzeggen mits inachtname van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden.
7.2. BAKFIXER heeft het recht om haar verbintenissen (bijvoorbeeld tot levering van Producten en/of tot uitvoering van Diensten) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de Klant te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere Overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft. In voorkomend geval is BAKFIXER op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden.
7.3 Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft BAKFIXER bovendien het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. BAKFIXER kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig 7.3 indien BAKFIXER de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
7.4 In geval van ontbinding van de Overeenkomst door BAKFIXER lastens de Klant overeenkomstig artikel 7.3, heeft BAKFIXER in voorkomend geval het recht op teruggave van de reeds geleverde Producten en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant, hetzij forfaitair begroot op 10% van de overeengekomen verkoopprijs van de Producten, hetzij forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen, maar niet uitgevoerde Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van BAKFIXER een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Huidig artikel geldt onverminderd artikel 14.6 van deze algemene voorwaarden.
7.5 Huidig artikel 7 laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen Producten en/of van alle uitgevoerde Diensten.

Artikel 8: Klachten – gebreken
8.1 Voor wat de levering van Producten door BAKFIXER aan de Klant betreft, heeft deze laatste, als consument, een wettelijk recht op twee (2) jaar garantie en dit binnen de grenzen van de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de Klant. Elke commerciële garantie van de zijde van BAKFIXER laat voormelde rechten onverminderd. Tevens gelden huidige algemene voorwaarden onverminderd de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.
8.2. Elk gebrek in een Product dient uiterlijk binnen twee (2) maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld, te worden gemeld aan BAKFIXER. Elke klacht over de levering van de Diensten moet uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen na uitvoering of facturatie worden meegedeeld aan BAKFIXER. Bij gebrek aan dergelijke (tijdige) klachten, wordt de klacht als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de Klant geacht de Producten en/of Diensten te hebben aanvaard.
8.3 De (wettelijke of enige commerciële) garantie voor Producten is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het gemaakt werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
8.4. Defecten in Producten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
8.5. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van één (1) jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek in het Product heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar wettelijke garantie, mag verstrijken.
8.6 Het hiervoor bepaalde in artikelen 8.1-8.5 geldt enkel voor Producten en/of Diensten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst en zoals bepaald op de offerte, orderbevestiging en/of de factuur. Aangepaste of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door BAKFIXER.
8.7 Klachten zoals bedoeld in 8.2 schorten de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op.
8.8 BAKFIXER wordt niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte Producten zal maken en kan hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt.
8.9 Gedurende de periode van één (1) jaar na de voorlopige oplevering van werken waarborgt BAKFIXER de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit hoofde van het voorgaande is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat zij ingesteld wordt binnen een termijn van drie (3) maanden na de dag waarop de Klant kennis kreeg van het gebrek en op voorwaarde dat het gebrek niet voortvloeit uit een abnormaal gebruik of gebrek aan onderhoud door de Klant.
8.10 Een klacht verleent de Klant echter niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het Product te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.
8.11 Indien de Klant gevraagd wordt om prestatiebladen of werkbonnen af te tekenen, geldt de aftekening van deze bladen of bonnen als onweerlegbaar bewijs van de aanvaarding door de Klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties en van de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van BAKFIXER   
9.1 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is BAKFIXER op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot schade aan materiaal of software van derden, tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden, laattijdige btw- of belastingaangiftes, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade.
9.2 BAKFIXER kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden (waaronder maar niet beperkt tot onderaannemers en externe dienstverleners) gehouden zijn enige schade te vergoeden.
9.3 De Klant dient BAKFIXER integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de levering van de Producten of de uitvoering van de Diensten dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.
9.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van BAKFIXER jegens de Klant, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laatste van volgende bedragen: (i) de vergoedingen die door BAKFIXER in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de levering van de Producten en/of de uitvoering van de Diensten en (ii) het bedrag waarvoor BAKFIXER verzekerd is bij haar BA-verzekeraar, met een maximum van […] per schadegeval. Dezelfde beperkingen gelden indien de uitsluitingen van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zouden worden beschouwd.
9.5 In ieder geval dient de Klant onmiddellijk na vaststelling van eventuele schade BAKFIXER schriftelijk in kennis te stellen van de klacht.
9.6 BAKFIXER is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de producten of materialen die haar door de Klant worden toevertrouwd.

Artikel 10: Overmacht 
10.1 BAKFIXER is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend.
10.2 Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die de nakoming van de verbintenis van BAKFIXER redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor BAKFIXER uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van de machines, verkeershinder, te late levering door haar leverancier of onderaannemer, insolventie van haar leverancier of onderaannemer en iedere vreemde oorzaak van haar leverancier of onderaannemer. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor BAKFIXER onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn.
10.3 In geval van overmacht heeft de Klant ten laste van BAKFIXER geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat BAKFIXER enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud     
11.1 BAKFIXER behoudt de(exclusieve)  eigendom van alle door de Klant gekochte en al dan niet geleverde Producten, zelfs na hun incorporatie, tot het ogenblik dat  BAKFIXER volledige betaling (incl. btw) zal hebben ontvangen van de Klant, zo in hoofdsom, eventuele interesten, schadevergoedingen en kosten. De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BAKFIXER te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou leggen.
11.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 11.1, gaan alle risico’s (o.m. van verlies, vernietiging of beschadiging) gekoppeld aan de verkochte Producten over op de Klant vanaf het ogenblik van de levering. Tot zolang de Klant de Producten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Producten, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, lening, inpandgeving of eender welke daad van beschikking. De Klant verbindt zich ertoe om BAKFIXER onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de Producten zou zijn gelegd.

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens          
12.1 BAKFIXER is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant in het kader van de Overeenkomst. BAKFIXER treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”).
12.2 Op de verwerking van persoonsgegevens door BAKFIXER is haar privacy policy van toepassing, te raadplegen op https://bakfixer.be/privacy-policy/ .

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op of verbonden aan creaties die BAKFIXER heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, ontwerpen, plannen, studies, prototypes, concepten en alle materialen, installaties of apparatuur, behoren tot de exclusieve eigendom van BAKFIXER.
13.2 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Klant.
13.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van BAKFIXER te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
13.4 Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van BAKFIXER of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.

Artikel 14: Algemene bepalingen       
14.1 De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
14.2 De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van BAKFIXER. BAKFIXER daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of plichten uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door BAKFIXER, waarna deze laatste bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van voormelde overdracht blijft de Overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de Klant en de derde en zullen de garanties voor de Klant niet geringer kunnen worden overeenkomstig artikel VI.83, 31° Wetboek Economisch Recht.
14.3 BAKFIXER behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
14.5 Deze algemene voorwaardengelden steeds onverminderd de dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht, met inbegrip van artikel VI.83 van voormeld wetboek alsook artikelen 1649bis – 1649octies van het Burgerlijk Wetboek).
14.6 Voor zover in deze algemene voorwaarden een bedrag wordt vastgesteld als (schade)vergoeding die de Klant als consument verschuldigd zou zijn te betalen aan BAKFIXER wanneer eerstgenoemde zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, wordt voorzien in een gelijkwaardige (schade)vergoeding voor de Klant ten laste van BAKFIXER in geval deze laatste in gebreke zou blijven t.a.v. de Klant.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken       
15.1 Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
15.2 Voor elk geschil dat tussen BAKFIXER en de Klant zou kunnen ontstaan inzake het sluiten, de interpretatie, de uitvoering, de opschorting of de beëindiging van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) bevoegd.